කාන්තාරෙකට හිම වැටීම , විස්වාස කරන්නත් අමාරුයි ,එත් උතුරු ඇල්ජෙරියාවේ කාන්තාර ප්‍රදේශයකට ජනවාරි 8 වෙනිදා හිම වැටුනා .

Add comment


Security code
Refresh