"ඉතිහාසයේ ආදරේ පුරාවෘත්ත ,දැවී හළු වී ගියාවේ.  අවැසි නම් අතීතයේ සිනා සිසිලස මතක සුළඟ විත් දුර ඈත ගෙන ගියාවේ...

නුඹම උරුම කළ රිදුනු මතකය වුවත් මට ඇති

හදෙහි අඳුරු මුල්ලක ජීවිතේ තිබුනාවේ ජීවිතේ මට ඒ ඇති

ජීවිතේ ....."

Add comment


Security code
Refresh