බ්‍රෙෂියා විවර ළමා පාසල සහ වෙරෝනා ප‍්‍රගති ළමා පාසල එක්ව 2016 මාර්තු 27 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ චිත‍්‍ර සහ ජයාරූප ප‍්‍රදර්ශනය 2016 අප්‍රියල් 10 වනදා ඉතාලියේ බ්‍රෙෂියා විවර පාසල් පරිශ‍්‍රයේදී ප්‍රථම ප්‍රදර්ශනය පවත්වනු ලැබුවා .

ඉතාලියේ බ්‍රෙෂියා විවර පාසල හා වෙරෝනා ප‍්‍රගති පාසල එක්ව සංවිධානය කරන ලද උක්ත තරඟයේ ප‍්‍රතිඵල මේ වන විට ප‍්‍රකාෂයට පත්කර ඇත. මෙහි පළමු ප‍්‍රදර්ශණය බ්‍රෙෂියා විවර පාසල් පරිශ‍්‍රයේ අප්‍රියල් මස 10 වෙනි දින පැවති අතර දෙවෙනි ප‍්‍රදර්ශණය මැයි මස 29 වන ඉරුදින වෙරෝනා ප‍්‍රගති පාසල් පරිශ‍්‍රයේදී පැවැත්වුනි.