'මාළඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කරනු!' මැයෙන් 2016 ජූලි 27 දින සයිටම් විරෝධී සිසු ජන ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කළ රුලියේදී කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය සංවිධායක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව සහෝදරයා කළ කතාව.

Add comment


Security code
Refresh