ගුරු ගීතය. අපි  කාගේත්  හදවතේ  ගැඹුරුම  තැනක  තැන්පත්  වෙලා  තිබෙන  ඉතිහාසයක්. දුයිෂෙන්ට අපි  තවමත්  ආදරෙයි.  අල්තීනායිගේ  සුන්දරකම  අපි  තවම  හොයනවා. චින්ගීස්  අයිත්මාතව්  අපිට  හැමදාම  ශ්‍රේෂ්ඨ  ලේඛකයෙක්. ඉතින්  මේ  ගැන  අපි  දැන්  මතක්  කරන්න  යන්නේ  ඇයි?

Add comment


Security code
Refresh