1917 ශ්‍රේෂ්ඨ ඔක්තෝබර් විප්ලවය පිළිබද සිංහල හඩ කවන ලද වාර්තාමය වැඩසටහන (ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ සියවස වෙනුවෙනි)

Add comment


Security code
Refresh