මේ  රත්නපුර  සමන්පුර  ප්‍රාථමික  විද්‍යාලය. මේ  පාසලට  එන  පුංච්  දරුවෝ  නගරයේ  ජාතික  පාසලට  එන්න  සුදුසුකම්  නැති  අය. ඉතින්  මේ  පාසල  වැහෙන්න  ගිය  පාසලක්. කොස්වත්තේ  රතනසාර හාමුදුරුවෝ  තමයි  සමන්පුර  ගමේ ගෙන්  ගෙට  ගිහින්  මේ  විදුහල  ආරම්බ  කරන්න  මුල්ම  දුයිෂෙන්  ගේ  කාර්ය  භාරය  කරන්නේ.

 

Add comment


Security code
Refresh