ඉතාලියට පැමිණෙන විදේශික සරණාගතයන් ගාල්කර තැබීමට රැදවුම් මධ්‍යස්ථාන හදන්නට යුරෝපා සංගමය එක්ව ඉතාලි රජය ගෙන ඇති තීන්දුවට එරහිව අද විදේශිකයන්ගේ එකමුතුව විසින් සංවිධානය කර තිබු විරෝධතාවයේ විශේෂ අවස්තාවන් .

Add comment


Security code
Refresh