මම යනවා යාපනේට සැප්තැම්බර් 15 වෙනිදට හවස 3:30ට MAJESTIC Cineplex එකට, පලවෙනි පේලියේ ඉඳගෙන චිත්‍රපටිය බලන මිනිසසුගේ මූණ දිහා බලන් ඉන්න. ඔබත් එනවද?

Film Title : Invisible Moon (අමාවක)/ 100mins / DCP/ Sinhala
Cast : Suranga Ranawaka,Shyam Fernando, Shirani Kaushalya, Dulika Marapane, Adam Mohamad Adamaly
Director : Vijitha Gunaratne
Producer : Hiru Gunaratna / Palitha Rathnasiri / Nelum Gunaratne
DoP : Dhanushka Gunathilake SLSC
DI Colorist : Dinindu Jagoda
Editor : Ravindra Guruge
Sound : Priyantha Kaluarachchi
Production Designer : Lal Harindranath
Art Director : Asanga Neelawathura
Music : Tharupathi Munasinghe
Stills : Anila S K

யார் தருவார் ஒரு முறிஞ்சு போன சொத்தி அரியாசனம் .
ஒரு முறிஞ்ச கதிரையாவது கிடைக்கும் வரைக்கும் தான் ஓங்கி ஓங்கி குத்துறது ! தமிழ் எலாம் , புலிகளின் தியாகம், சிங்கள பவுத்த இனவாதம், கலை இலக்கியத்தில் சிங்கள ஆதிக்கம், திலீபனின் தியாகம், மேற்கத்தய ஏகாதிபத்தியம்- NGO ஊடக செய்யும் அழிவுகள் இதெல்லாம் கதைக்கிறது மேற்கூறிய நாற்காலிக்காத் தான். உங்கட "தமிழ் தேசிய காலை இலக்கிய " சேவை மக்களுக்கு தேவை ! இச் சேவையை வச்சுதான் 30 வருட போராட்டதால அழிச்சிப்போன ஈழத்து திரைப்படம், இலக்கியம் எல்லாம் மறு உருவாக்கம் செய்ய வேணும்.

Add comment


Security code
Refresh