හොද නිර්මාණයක්....ප්‍රචාරක අරුතින් සාර්ථකයි. නමුත් ප්‍රචාරක වැඩ වලින් සාමය, යුද්ධයට ඇති ඉඩ අහෝසි නොවේ,.....  ආණඩුව විසින් ගෙන ඇති පියවර පිළිබද සෑඑීමකට පත් විය නොහැකිය.

වම වශයෙන් යුද්ධයෙන් අතුරුදන්වූවන් ගැන නිශ්චිත කරන්න ඒ අයට මරණ සහතිකයක් දෙන්න 93දි රිචඩ්ලා රාජිණිලා වෙනුවෙන් ඉටි පන්දම් පත්තු කළා .2014දි තාරකිලා ලසන්තලා වෙනුවෙනුත් අපි ඉටිපන්දම් පත්තු කළා.... ඉටිපන්දම් පත්තු කරන්න කලින් පත්තු වෙච්ච හිත්වල වේදනා ගින්න නිවා දමන්න.

චන්දන සිරිමල්වත්ත ලිවුවේ ඉන්ද්‍රචපගේ ගීතය ගැනයි

Add comment


Security code
Refresh