මෙවෙලේ  දිනා  ගන්න  නිදහස්  අධ්‍යාපනය  කියන්නේ  මොකක්ද  කියල  වෙනම  සංවාදයක්  තියෙනවා. එසේ  වුවත්  මර්දනයට  එරෙහි  විය  යුතුමයි. විරාජ්  ලියනාරච්චි.. බේකරිය  සාමුහිකය.

Add comment


Security code
Refresh