ජූනි 18  පෙ.ව. 10.00 කොල්ලුපිටියේ, ලංකා වෙළඳ, කාර්මික හා පොදු කම්කරු සංගමය (CMU)දී පැවැත්වෙන මුසල්මානුවා එනයින්ම දුෂ්ටද? සංවාදය දායකත්වය  අක්ෂය සාමූහිකය

සංවාද ප්‍රවේශයන්- M.නවාස් , භූපති නලීන් , කැළුම් නවරත්න , සමඅයිතිය ව්‍යාපාරය

Add comment


Security code
Refresh